Caterina

17 tekstów – auto­rem jest Ca­teri­na.

Nu­da w do­boro­wym to­warzys­twie na­zywa­na jest świetną zabawą. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 maja 2010, 15:26

Jes­tem za­pat­rzo­na na ob­ra­zek z wyima­gino­wanym fa­cetem, które­go tak na prawdę nie ma. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 7 maja 2010, 22:48

Pozwól mi na by­cie Twoim marzeniem. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 kwietnia 2010, 21:52

Za­miast wma­wiać, że mnie kochasz - po­każ, że Ci na mnie zależy! 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 kwietnia 2010, 20:55

W po­goni za ory­ginal­nością, za­pomi­namy o naj­ważniej­szym - by­ciu sobą. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 15 kwietnia 2010, 15:13

Pop­roszę o tym­cza­sowe zwol­nienie z życia - jes­tem cho­ra, na Ciebie. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 kwietnia 2010, 17:27

Chy­ba wo­lałabym żebyś mnie uderzył, niż tak strasznie ra­nił mo­je bez­bron­ne serce. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 11 kwietnia 2010, 15:17

Marzne. Tyl­ko w Twoich ra­mionach znaj­du­je ukojenie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 10 kwietnia 2010, 10:03

Praw­dzi­wy przy­jaciel to ktoś, kto pot­ra­fi poświęcić swo­je szczęście dla Ciebie. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 kwietnia 2010, 15:11

Jak nieod­wza­jem­niona miłość mogła zniszczyć mój świat. Słońce nie świeci już dla mnie, kwiat­ki nie roz­kwi­tają, a ulu­biony mu­zyk śpiewa dla swej ukochanej. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 kwietnia 2010, 16:31

Caterina

Jestem nikim, niczym. Nie radzę sobie z codziennością, która jest mdła i nijaka. Jedyne ukojenie dla mojej wątłej duszyczki to literatura, pod każdą postacią. Ciągle gonie za szczęściem - w którym później nie potrafie się odnaleźć. Może prawdziwa miłość byłaby balsamem dla strapionej duszki?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Caterina

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność